ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : e Book เรื่อง การใช้ Present Simple Tense ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อนักเรียน : ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,13:24   อ่าน 1284 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อนักเรียน : นางสมหมาย เลื่อนแป้น
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,13:22   อ่าน 1013 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักเรียน : นางงามจิต หลำเบ็ญสะ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,13:20   อ่าน 1299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การสืบทอดประเพณีกะเหรี่ยง บ้านยางน้ำกลัดใต้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อนักเรียน : นายพิทยา อินทร์มี
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,13:20   อ่าน 949 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้นวัตกรรมการสร้างหนังสือเรื่องสั้นส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
ชื่อนักเรียน : นางวรรณา อินทร์มี
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,13:18   อ่าน 1608 ครั้ง