ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศรัณยา สเต็กลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ