ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหมาย เลื่อนแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสีวิกา คล้ายน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0