ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย เฝ้ามั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณฐกร วรัญญสาธิต
ครู คศ.1

นายพัชโรจน์ พัชรพจนากรณ์
ครู คศ.1