ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย เฝ้ามั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณฐกร วรัญญสาธิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายพัชโรจน์ พัชรพจนากรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0