ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีระพงศ์ สว่างลาภ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุธิมา เทศถมยา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0