ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพัชโรจน์ พัชรพจนากรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์