ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง

นายพุฒิพงษ์ อยู่สูง
นักการภารโรง