ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐนรี ทองมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัญชลี ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1

นางอมรรัตน์ อินทร์กอง
ครู คศ.1