ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ สว่างลาภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวนการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มกราคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง วุฒิธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา อารมณ์สว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กันยายน 2536 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท โชคลาภ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม - 9 พฤศจิกายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย บังจิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธันวาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ไชยสมนึก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2525 - 11 ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ จันทร์วงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2517 - 12 พฤษภาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายอังคาร ทัพนาค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2512 - 23 พฤษภาคม 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสามัคคี นาคะเวช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2507 - 31 สิงหาคม 2512