ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอของโรงเรียน
ประวัติและผลงาน ผอ.ประเสริฐ รุจิรา
คู่เลิฟตะลอนทัวร์โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้

ในฝันยางใต้
วัฒนธรรมท้องถิ่นกะเหรี่ยงเพื่อการเรียนรู้
ผ้าทอกะเหรี่ยง
เด่นตระหง่านยางน้ำกลัดใต้
มาร์ชยางน้ำกลัดใต้
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนคุณธรรม