ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้  อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล    วันที่  10  มิถุนายน   2557

ที่

ชั้น

จำนวน

เพศ

รวมคน

หมายเหตุ

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

1

อนุบาล 1

1

14

9

23

 

2

อนุบาล 2

1

13

14

27

 

3

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

10

9

19

 

4

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

8

7

15

 

5

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

7

12

19

 

6

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

7

8

15

 

7

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

10

9

19

 

8

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

5

3

8

 

9

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

14

3

17

 

10

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

13

11

24

 

11

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

7

8

15

 

รวมทั้งสิ้น

11

108

93

201

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.99 KB