ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  ( Obligation )

 

1.        ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม  จัดการศึกษา              ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2.        พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรวมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

3.        ยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาชาติโดยฝึกทักษะด้านกีฬาพื้นบ้าน  และกีฬาสากล  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยงาน  ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยในเชิงอนุรักษ์  เช่น  การทอผ้ากะเหรี่ยง  ดนตรีไทย  และการทำการเกษตรแผนใหม่

4.        พัฒนาส่งเสริมยกระดับให้ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยเน้นวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ

5.        จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี  เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ตามแนวทางคุณธรรม 8 ประการ

6.        ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

เป้าประสงค์  ( Objective )

1.      นักเรียนทุกคนได้รับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

2.      นักเรียนทุกคนต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีลักษณะ    อันพึงประสงค์

3.      นักเรียนทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

4.      นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข  ปรับตนเองและทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

5.      นักเรียนทุกคนต้องมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย