ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน
             โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่างมีความสุข  โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม  ดังนั้นจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็น
          โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีบุคลากรและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  มีความเป็นไทย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  มีทักษะในการดำรงชีวิต
ปรัชญาโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและรายละเอียดในการดำเนินงานของโรงเรียน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อให้การจัดการศึกษามีความครอบคลุมหลักที่ว่า ความรู้นั้นต้องควบคู่ไปกับคุณธรรม จึงเป็นที่มาของปรัชญาของโรงเรียนคือ พลานามัยนำ วัฒนธรรมเด่น  ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

“พลานามัยนำ  วัฒนธรรมเด่น  ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม”

พลานามัยนำ คือความดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง รัก การออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บและจากสารเสพติดต่างๆ ได้ และ เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง  รู้จักช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย รู้จักรักษาความสะอาด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  

 วัฒนธรรมเด่น คือการปลูกฝังทั้งผู้เรียนและคุณครู ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม และ ประเพณีไทยท้องถิ่น เป็นสื่อในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติด้านความประพฤติ กิริยา วาจา มีความรัก มีความเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ  เป็นคนดีของพ่อแม่และบุคคลอื่นๆ อย่างภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกใจการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

ความรู้ คู่คุณธรรม  หมายถึง การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักสังเกต  มีไหวพริบ มีเหตุผล ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง  สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และนำความรู้มาใช้อย่างมีคุณธรรมก็จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขเราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ นักเรียนจะได้รับการพัฒนา และปลูกฝังให้มีคุณธรรม   จริยธรรมตามความเหมาะสมกับวัย  8  ประการ  ดังนี้


         1. ขยัน
     ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง                     มีความพยายามในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสม่ำเสมอ  ไม่ท้อถอยเพื่อให้งานสำเร็จ กระตือรือร้นในการทำงาน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

2. ประหยัด
      ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอรู้จักใช้ทรัพย์สิน สิ่งของ และเวลาน้อยที่สุดแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ความซื่อสัตย์
       ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

4.  มีวินัย
      ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฏ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ รู้จักเชื่อฟังพ่อแม่  ครู  ผู้ใหญ่  รู้จักเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ   เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ   เก็บของใช้ส่วนตัวได้

5. สุภาพ
    ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

6. สะอาด
     ผู้ที่ความสะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ

7. สามัคคี
      ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

8. มีน้ำใจ
     ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ      "ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"

      

ค่านิยมของโรงเรียน
โรงเรียนดีและสวย ด้วยมือเรา