ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ในอดีตตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2507 โดยมีนายสามัคคีนาคะเวช เป็นครูใหญ่คนแรกมีนักเรียนทั้งหมด   37  คน

ปี พ.ศ.  2511 ได้ย้ายมาสร้างโรงเรียนในที่แห่งใหม่ ที่หมู่ 1 ตำบลยางน้ำกลัดใต้  โดยมีเนื้อที่    6 ไร่  2 งาน  94 ตารางวา ซึ่งประชาชนได้บริจาค  เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้ 

ปี  พ.ศ.  2512 นายสามัคคี  นาคะเวช  ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และนายอังคาร   ทัพนาค  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

ปี  พ.ศ.  2524  นายสมยศ   จันทรวงศ์  ได้ย้ายไปเป็นศึกษานิเทศก์อำเภอ และนายไพฑูรย์     ไชยสมนึก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ.  2525  ได้รับจัดสรรตำแหน่งนักการภารโรง  1  อัตรา

ปี พ.ศ.  2530  นายไพฑูรย์  ไชยสมนึก ย้าย และนายสมชัย  บังจิต ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งจาก ก.ค. เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ.  2533 นายสมชัย   บังจิต   ย้าย และนายประสาท  โชคลาภ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน   เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2533  

ปี พ.ศ. 2536 นายประสาท  โชคลาภ  ย้าย และนายปรีชา  อารมณ์สว่าง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2536

วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2539  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ด้วยงบบริจาคจากมูลนิธิโซไซไกจากประเทศญี่ปุ่น  เป็นเงิน  675,000  บาท   ผ่านโดยมูลนิธิดวงประทีป  โดยนางรจนา  แพรศรีทอง นายพิทยา อินทร์มี   และนางวรรณา  อินทร์มี  เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการจัดหางบประมาณ ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. 2539   โดยจัดเป็นห้องสมุดโรงเรียนและชุมชน  ห้องทอผ้ากะเหรี่ยง  และห้องฝึกงานอาชีพ  ซึ่งนายเสริมศักดิ์  สาสงเคราะห์  ได้จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ตู้ โต๊ะฝึกงานและอื่น ๆ เป็นเงิน  70,000 บาท และคณะครูได้จัดหางบประมาณสร้างระบบน้ำประปาโรงเรียนเป็นเงิน 25,000 บาท

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551  นายปรีชา อารมณ์สว่าง เกษียณอายุราชการ โดยมีนายพิทยา    อินทร์มี ทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3050

              ปี 2552  บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ได้เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ และ เริ่มต้นโครงการ พัฒนา ชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงโดยใช้งบประมาณ บริจาคเป็นเงิน 500,000 บาท 

ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553ปรับปรุงห้องส้วม จำนวน 4 ห้อง ปรับปรุงโรงอาหาร โดยดีดหลังคาให้สูงขึ้น พร้อมถมดินสูง 50 เซนติเมตร และปูกระเบื้องเคลือบ  ปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณโรงเรียน ใช้งบประมาณบริจาค เป็นเงิน 500,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตภายใน ยาว 100 เมตร ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ สปช. 017  ใช้งบประมาณของทางราชการ เป็นเงิน 450,000 บาท

ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงต่อเติมห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดสืบค้น ห้องประชุมเล็กพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องกิจกรรมทอผ้ากะเหรี่ยง อาคารพยาบาล (ใช้สำหรับเป็นห้องพยาบาลและห้องปฏิบัติการ กิจกรรม อย.น้อย) ใช้งบประมาณบริจาค 1,500,000 บาท

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศ 3 รางวัล ได้แก่ 1)รางวัล สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 2) ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โรงเรียนดีใกล้บ้าน และ 3) โรงเรียนจัดกิจกรรมเตาน้ำส้มควันไม้ รางวัลรองชนะเลิศ ตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

             ปี 2555 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ได้นำผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบใหม่โดยการสนับสนุนของบมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ซึ่งสร้างรายได้ให้กับนักเรียน และ ชุมชน ซึ่งสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน OTOP ในปีต่อมา

        ปี 2556 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างการบริหารแบบ SE (Social Enterprise) โดยการสนับสนุนของ บมจ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โดยทางโรงเรียนได้นำแผนการพัฒนาด้าน SE มาใช้ในการพัฒนาโครงการผ้าทอกะเหรี่ยง อีกทั้งยังนำเอาแนวคิดการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด มาพัฒนาควบใบคู่กับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

      ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน 3 ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา มีนักเรียน 32 คน  ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 109 คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 52 คน  มีนักเรียนรวม 193 คน แยกเป็นชาย 106 คน และหญิง 87 คน  มีครูปฏิบัติการจำนวน 17 คน แยกเป็นครูชาย 5 คน ครูสตรี  12 คน